Luật Doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Luật Doanh nghiệp được áp dụng cho các doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến doanh nghiệp. Trong bài chia sẻ này Luật Dân Việt cũng các bạn tìm hiểu các khái niệm bằng tiếng anh liên quan đến luật doanh nghiệp nhé !

Luật doanh nghiệp là gì?

Luật doanh nghiệp là một văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định cụ thể về điều kiện để thành lập doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp, tổ chức và hoạt động của công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân.

Trong Luật doanh nghiệp quy định chi tiết về việc thành lập doanh nghiệp, tổ chức và quản lý các loại hình doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp. Luật này được áp dụng cho các doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến doanh nghiệp.

luat-doanh-nghiep-tieng-anh-la-gi

Luật doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Luật doanh nghiệp tiếng Anh là Enterprise Law, luật doanh nghiệp tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Enterprise law is a legal document promulgated by a competent state agency specifying conditions for establishing types of enterprises, organizations and activities of limited liability companies and companies. partnerships, joint stock companies, private enterprises.

The Law on Enterprises details the establishment, organization and management of types of enterprises, rights and obligations of enterprises, and dissolution of enterprises. This law is applicable to businesses, agencies and organizations performing work related to enterprises.

Luật khác liên quan tiếng Anh là gì?

Luật khác liên quan tiếng Anh là: Commercial law (Luật Thương mại);

–  Labor Code (Luật Lao động);

– Land law (Luật đất đai);

– Civil law (Luật Dân sự);

– Investment law (Luật Đầu tư);

– Criminal Law (Luật Hình sự).

Như vậy ngoài Luật Doanh nghiệp được áp dụng khi tiến hành các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp còn áp dụng một số luật khác như Luật Thương mại (Commercial law), Luật đất đai (Land law), Luật Đầu tư (Investment law), Luật lao động (Labor Code),…

Xem thêm:

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Đổi tên có phải làm lại toàn bộ giấy tờ không?

Căn cước công dân tiếng Anh là gì?

Ví dụ cụm từ thường sử dụng luật doanh nghiệp tiếng Anh viết như thế nào?

Ví dụ cụm từ thường sử dụng luật doanh nghiệp tiếng Anh là Organizations and individuals wishing to establish an enterprise need to comply with the conditions prescribed in the Enterprise Law 2020. (Tổ chức, cá nhân khi muốn thành lập doanh nghiệp thì cần tuân theo các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020).

– The company’s charter is established based on the agreement of its members and is built on the basis of the Enterprise Law. (Điều lệ của công ty được thành lập dựa trên sự thỏa thuận của các thành viên trong công ty và được xây dựng trên cơ sở của Luật Doanh nghiệp).

– The types of businesses prescribed by the current corporate law are limited liability companies, joint stock companies, partnerships, and private enterprises. (Các loại hình doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp hiện nay là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân).

– Các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp.( Subjects governed by the Enterprise Law.).

– The enterprise will be dissolved in accordance with the Law on Enterprises in the case when the time of operation stated in the company’s charter expires. (Doanh nghiệp sẽ bị giải thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong trường hợp khi đã kết thúc thời gian hoạt động được ghi trong điều lệ của công ty).

– When enterprises dissolve, they must follow the order and procedures prescribed in the Enterprise Law 2020.(Khi doanh nghiệp giải thể phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020).

– The dissolution dossier must contain all the documents required by the Enterprise Law such as notice of enterprise dissolution ( Hồ sơ giải thể doanh nghiệp phải có đầy đủ các giấy tờ theo quy định của Luật Doanh nghiệp như thông báo giải thể doanh nghiệp).

Bài viết trên đã giải đáp được những thắc mắc về luật doanh nghiệp, luật doanh nghiệp trong tiếng Anh là gì.

Luật doanh nghiệp hiện hành: Luật doanh nghiệp 2020

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan