Điều Lệ Công Ty Là Gì? Điều Lệ Công Ty Tiếng Anh Là Gì?

Trong bài viết này, Luật Dân Việt xin giới thiệu đến quý khách hàng định nghĩa về Điều lệ công ty trong tiếng Anh nhằm giúp tuân thủ đầy đủ các quy định của Công ty.

Bất kì một vấn đề gì trong xã hội ngày nay cũng đều phải tuân thủ những quy định của pháp luật. Mỗi lĩnh vực, ngành nghề lại có một văn bản quy phạm để điều chỉnh.

Riêng trong lĩnh vực doanh nghiệp, ngoài việc doanh nghiệp phải chấp hành các quy định mà luật định thì Điều lệ công ty cũng là một văn bản quan trọng trong điều hành và quản lý doanh nghiệp.

Vậy Điều lệ công ty tiếng anh là gì ? Khái niệm về điều lệ công ty ra sao ?

Charter

Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là văn bản thỏa thuận giữa các chủ sở hữu công ty với nhau, giữa chủ sở hữu với cổ đông hoặc giữa các cổ đông với nhau nhưng có nội dung không được trái với các quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc xác lập, hủy bỏ và thay thế điều lệ của công ty phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều lệ công ty là một tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp, được lưu trong hồ sơ công ty và lưu tại phòng đăng kí kinh doanh.

Đặc điểm của điều lệ công ty:

1/ Điều lệ công ty là căn cứ pháp lý khi có tranh chấp xảy ra, làm cơ sở để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp.

2/ Điều lệ công ty do doanh nghiệp tự lập nên, có nội dung căn cứ theo các quy định về pháp luật doanh nghiệp và không được trái với các quy định pháp luật.

3/ Điều lệ là bản cam kết của các thành viên công ty về việc thành lập công ty, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.

4/ Việc xác lập, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ Điều lệ của công ty phải thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

5/ Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Các loại hình doanh nghiệp khi thành lập công ty cần phải có điều lệ công ty:

1/ Công ty cổ phần

2/ Công ty hợp danh

3/ Công ty TNHH 1 thành viên

4/ Công ty TNHH 2 thành viên

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải có điều lệ.

Điều lệ công ty tiếng Anh là gì?

Điều lệ công ty tiếng Anh là Charter, ngoài ra điều lệ công ty tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Charter is A company’s charter is a written agreement between the company’s owners, between the owner and the shareholder or between the shareholders, but the content is not contrary to the provisions of the Enterprise Law. The establishment, cancellation and replacement of the company’s charter must comply with the provisions of law.

Company charter is a mandatory document in the business registration file of the business, stored in the company file and stored at the business registration office.

The company’s charter includes the charter when registering an enterprise and the charter amended and supplemented during its operation.

Features of the company’s charter:

1 / The company’s charter is a legal basis when a dispute occurs, serving as a basis for the competent State agencies to settle disputes and arising problems of the enterprise.

2 / The company’s charter is established by the enterprise, having contents based on the provisions of the enterprise law and must not contravene the law.

3 / Charter is a commitment of the company members on the establishment of the company, management and operation of the business.

4 / The establishment, amendment, supplement and cancellation of the company’s Charter must comply with the provisions of law.

5 / The company’s charter includes the charter when registering an enterprise and the charter amended and supplemented during the operation of the enterprise.

Types of businesses that need company charter:

1 / Joint stock company

2 / Partnership

3 / Single member limited liability company

4 / Two-member limited liability company

Note: Private enterprises are not required to have a charter.

Xem thêm:

Doanh Nghiệp Tiếng Anh Là Gì?

Công Ty Cổ Phần Tiếng Anh Là Gì?

Công Ty Mẹ Tiếng Anh Là Gì? Công Ty Mẹ Là Gì?

Danh mục từ khác liên quan đến điều lệ công ty tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh Tiếng Việt
Document Là một văn bản chính thức mà đưa ra thông tin về một cái gì
Contract Là một thỏa thuận mang tính pháp lý giữa các bên với nhau
Compact Là một thỏa thuận giữa hai hay nhiều người
Agreement Là một thỏa thuận, một hợp đồng bởi các bên đồng ý về cái gì được thực hiện
Covenant Là một thỏa thuận được lập thành văn bản trang trọng giữa hai hay nhiều người

Ví dụ cụm từ thường sử dụng điều lệ công ty tiếng Anh viết như thế nào?

– Memorandum of association: Điều lệ thành lập công ty

– Coporate charter/Article of Incoporatation: Điều lệ thành lập doanh nghiệp

– Regulation Capital/ Charter Capital: Vốn điều lệ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan