Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông là một bộ phận nằm trong công ty cổ phần, gồm có những cổ đông có quyền biểu quyết trong công ty, có thể nói rằng đây là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

 Cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty Cổ phần là Đại hội đồng cổ đông.  Có chức năng quyết định các vấn đề mang tính tồn tại và phát triển của Công ty.

Và để hiểu rõ hơn các quy định của Pháp luật về Đại hội đồng cổ đôngTổng đài 0926 220 286 thuộc công ty Luật Dân Việt sẽ cung cấp thêm tới quý vị những thông tin hữu ích.

Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông là một bộ phận nằm trong  công ty cổ phần, gồm có những cổ đông có quyền biểu quyết trong công ty, có thể nói rằng đây là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty cổ phần, để được coi là một thành viên của hội cổ đông thì người đó phải  nắm giữ cổ phần của công ty và có quyền biểu quyết đối với các vấn đền thuộc chức năng quản lý của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông không giống những bộ phận khác của công ty cổ phần, hằng năm đại hội đồng họp thường niên mỗi năm một lần, bên cạnh đó có những cuộc họp bất thường.

Nội dung họp cuộc họp hàng năm và các trường hợp được triệu tập  họp đại họi đồng cổ đông bất thường được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp 2014.

Đại hội đồng cổ đông có chức năng gì?

Đại hội đồng cổ đông được coi là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty, chính vì vậy đại hội đồng quyết định những vấn đề mang tính phát triển, tồn tại của công ty như sau:

– Cuộc họp thông qua định hướng phát triển công ty. Công ty qua các  giai đoạn sẽ  phát triển theo các chiều hướng khác nhau, tuỳ thuộc vào tình hình thực tế chính vì vậy Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định định hướng phát triển công ty để có thể xác định  những vấn đề mà công ty tập trung phát triển trong thời gian sau.

– Quyết định các loại cổ phần và tổng số cổ phần của  từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.

Đây là một trong những vấn đề quan trọng quyết định sự tồn tại của công ty. Là một trong những nguyên nhân khiến cổ đông gắn bó với công ty và mức độ thu hút của các nhà đầu tư với công ty.

– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên

Đây là một trong những cơ quan cao nhất trong công ty, thành viên trong hội đồng phải đáp ứng những điều kiện nhất định và  bên cạnh đó có khả năng lãnh đạo, quyết định những vấn đề quan trọng của công ty

– Quyết định đầu tư  hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác

Số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hớn 35%  tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần đây nhất đối với công ty là một số tiền lớn, chính vì vậy sử dụng số tiền này không còn là quyền quyết định của những cá nhân khác mà phải là Đại hội đồng cổ đông

Đó không chỉ là vấn đề có đầu tư hay không đó còn là quyết định quyền lợi của các cổ đông trong công ty.

– Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Điều lệ công ty quy định những nội dung như tổ chức,quyền lợi, nghĩa vụ … của nhiều thành phần khác nhau trong công ty. Chính vì vậy để sửa đổi, bổ sung phải do Đại hội đồng cổ đông

– Xem xét và xử lý các vi phạm của hội đồng ban quản trị, ban kiểm soát mà gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty

Ban quản trị và ban kiểm soát  là một trong những cơ quan quan trọng của công ty, quyết định những vấn đề quan trọng trong sự phát triển và tồn tại của công ty. Chính vì vậy quyền xử phạt thuộc cơ quan có quyền quyết định cao nhất là Đại hội đồng cổ đông

– Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 , Điều lệ công ty

Việc quyết định đến sự tồn tại của công ty phải được Đại hội đồng quyết định bởi lẽ đó không chỉ là quyền lợi của một số cá nhân nhất định mà còn là tập thể. Để đưa ra quyết định phải thông qua biểu quyết, mỗi thành viên sẽ biểu quyết và chịu trách nhiệm với quyết định của mình

Ngoài các vấn đề trong Luật Doanh nghiệp nêu ra chức năng của Đại hội đồng cổ đông còn được quy định tại Điều lệ của công ty.

Phần tiếp theo của bài viết Đại hội đồng cổ đông  sẽ chuyển sang các nội dung về cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm;

Sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Họp đại hội đồng cổ đông lần đầu như thế nào?

Phiên họp đại hội đồng cổ lần đầu rất quan trọng. Bởi  khi đó công ty chưa hoàn thiện về mặt cơ cấu tổ chức.

Phiên họp này sẽ bầu, bổ nhiệm các chức danh quan trọng trong công ty, đưa ra những định hướng phát triển công ty sau này.

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên theo quy định của Luật mỗi năm một lần. với mốc thời gian là trong bốn tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Thời gian có họp Đại hội có thể gia hạn nhưng không được phép quá sáu tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính

Còn đối với cuộc họp bất thường phải nằm trong những lý do được Luật quy định tại điều 136 Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đại hội đồng cổ đông?

Tỷ lệ thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự thảo họp biểu quyết tán thành.

Luật chỉ quy định số phần trăm biểu quyết ít nhất, còn con số cụ thể do mỗi công ty quyết định và được quy định tại Điều Lệ công ty

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan