Hướng Dẫn Soạn Thông Báo Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp Mới nhất

Luật Dân Việt tư vấn và Hướng Dẫn Soạn Thông Báo Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp, vui lòng tham khảo bài viết sau đây.

Vì tính chất đa dạng trong nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh tương đối nhiều: từ thay đổi tên, địa chỉ, ngành nghề,…. nên nội dung trong thông báo thay đổi cũng đa dạng không kém, doanh nghiệp khi chưa nắm rõ các quy định pháp luật rất dễ soạn thảo sai hoặc thiếu sót.

Hiểu được vấn đề đó, Luât Dân Việt xin được hướng dẫn quý doanh nghiệp soạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là gì?

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là một trong những đầu mục hồ sơ khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh. Bên cạnh thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp còn có các đầu mục hồ sơ khác như quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quả trị; Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng cổ đông,…. Nhưng Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vẫn được xem là tiền đề quan trọng để các văn bản khác dựa vào đó để soạn thảo cho phù hợp với việc thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định rất rõ tại Phụ lục II-1 thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/TB-2020…………, ngày… … tháng… … năm 2020

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/ thành phố……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: …………….

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): …………..

……………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):…………………………

……………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):…………………………………………………

……………………………………………………………………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………

Điện thoại: ………………………………………….. Fax (nếu có): ………………………………………………

Email (nếu có): ……………………………………………………….. Website (nếu có): ………………………………………………

□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                    □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:………………. Ngày hết hạn (nếu có): …../…../………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………

Quốc gia: ……………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH

Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

  1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):……………………………………………..

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): …………………………………………….

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có               □ Không

Thời điểm thay đổi vốn: …………………………………

Hình thức tăng, giảm vốn: ………………………………

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: …………………………………………

STTLoại cổ phầnSố lượngGiá trị (bằng số, VNĐ)Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1Cổ phần phổ thông
2Cổ phần ưu đãi biểu quyết
3Cổ phần ưu đãi cổ tức
4Cổ phần ưu đãi hoàn lại
5Các cổ phần ưu đãi khác
Tổng số
  1. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh

Kê khai tỷ lệ vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9.

(Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STTTên ngành, nghề kinh doanh được bổ sungMã ngànhGhi chú
  1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STTTên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng kýMã ngànhGhi chú
  1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STTTên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiếtMã ngànhGhi chú

Lưu ý:

– Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.

– Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

______________________

1 – Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

– Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;

– Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): ………………………………………………………

Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): …………………………………………….

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có): …………………………………………

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có                           □ Không

Thời điểm thay đổi vốn: …………………………………

Hình thức tăng, giảm vốn: ………………………………

Tài sản góp vốn:…………………………………………….

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)
3Vàng
4Giá trị quyền sử dụng đất
5Giá trị quyền sở hữu trí tuệ
6Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp)
Tổng số

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Người đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): Gửi kèm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN

Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).

Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Người quản lý doanh nghiệp sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………. Giới tính: ……………………………………………….

Chức danh: …………………………………………………..

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ……..  Quốc tịch: ……………………………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                    □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ……… Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………

Quốc gia: ……………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………

Quốc gia: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có):………………………………. Fax (nếu có): ………………………………………………

Email (nếu có): ……………………………………………………….. Website (nếu có): ………………………………………………

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STTCác chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):  ………………

Điện thoại: ………………………………………………………

2Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)2:

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………

3Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………Fax (nếu có): …………………………………………………………

Email (nếu có): ………………………………………………..

4Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../……..
5Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập                □

Hạch toán phụ thuộc            □

6Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày ………../………….. đến ngày …………./………….. 4

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7Tổng số lao động: …………………………….
8Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

□ Có                                                                  □ Không

9Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)5:

Khấu trừ                                                  □

Trực tiếp trên GTGT                                □

Trực tiếp trên doanh số                            □

Không phải nộp thuế GTGT                    □

10Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàngSố tài khoản ngân hàng
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)6

Hướng dẫn soạn thảo thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phần thông tin cơ bản của doanh nghiệp

Trước khi tiến hành bất kỳ thay đổi nào về đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp cần điền các thông tin cơ bản vào thông báo thay đổi :

– Tên doanh nghiệp : Đây là tên Tiếng Việt của doanh nghiệp

– Mã số doanh nghiệp hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : Những thông tin này có ở trên hệ thống đăng ký kinh doanh hoặc trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Thông tin nơi gửi là Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ

Phần thông tin nội dung của thông báo thay đổi

Với mỗi doanh nghiệp khác nhau, Nhu cầu thay đổi khác nhau nên khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thông tin nào về nội dung đăng ký doanh nghiệp thì doanh ngiệp sẽ kê khai thay đổi ở nội dung đó. Cụ thể như sau:

*Thay đổi tên doanh nghiệp:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

“Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới (ghi bằng chữ in hoa): ……………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới (nếu có): ………………..

Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có):………………………

Khi lựa chọn tên mới cho doanh nghiệp cần phải lưu ý : Không phải bẩt kỳ tên nào doanh nghiệp lựa chọn để thay đổi đều được chấp thuận, tên doanh nghiệp dự định thay đổi vẫn phải đảm bảo Không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký, không vi phạm thuần phong , mỹ tục, ….

Về tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt không bắt buộc doanh nghiệp phải đăng ký. Vì vậy nếu doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng hai loại tên này thì có thể không điền vào mục “Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới “, và “Tên doanh nghiệp viết tắt mới “, còn tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới là bắt buộc phải điền đầy đủ và chính xác.

*Thay đổi địa chỉ công ty:

 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………

Quốc gia: ………………………….

Điện thoại: ……………………                     Fax: ………………………………………..

Email: ……………………………                    Website: ………..

Địa chỉ trụ sở công ty bắt buộc phải có đầy đủ 4 cấp đơn vị hành chính, tức là theo nội dung đăng ký thay đổi như trên cần phải điền đầy đủ tất cả địa chỉ. Đồng thời vẫn phải đảm bảo địa chỉ trụ sở công ty không phải nhà tập thể hoặc chung cư dùng để ở. Thế nên, khi đăng ký thành lập công ty khách hàng cần kiểm tra lại giấy tờ nhà đất, văn phòng để tránh trường hợp đăng ký sai quy định.

Riêng về mục số điện thoại, fax, email, website doanh nghiệp không bắt buộc phải kê khai, tức là có thể để trống phần này mà không điền gì cả.

*Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH

Trường hợp thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty hợp danh có nhu cầu chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong công ty cho các thành viên khác hoặc cho cá nhân, tổ chức bên ngoài, cần thực hiện việc kê khai đầy đủ nội dung này.

Những nội dung cần kê khai là những nội dung có trong mẫu danh sách thành viên quy định bao gồm: Họ tên, ngày sinh, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, số vốn góp, tỷ lệ vốn góp, thời điểm góp vốn , tên công ty, đại diện,…

*Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

  1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: ………………………………….

Vốn điều lệ đã thay đổi:…………………………………….

Thời điểm thay đổi vốn: ……………………………………….

Hình thức tăng, giảm vốn: …………………………………………….

  1. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp

Kê khai tỷ lệ vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ phần/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-7, Phụ lục I-8, Phụ lục I-9 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

(Đối với thành viên, cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên, danh sách cổ đông không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên, cổ đông đó)”.

Khi  điền thông tin vốn Điều lệ cần ghi cả số vốn bằng số và bằng chữ, thời điểm thay đổi vốn ghi rõ ngày tháng năm

Hình thức tăng giảm vốn của công ty phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp và lý do tăng vốn thực tế mà doanh nghiệp đăng ký hình thức tăng, giảm vốn khác nhau. Các hình thức thay đổi vốn điều lệ được quy định chi tiết trong Luật Doanh nghiệp 2020.

Xem thêm:

Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Công Ty Mới Nhất

Hướng dẫn Thủ tục Thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Khi Nào Doanh Nghiệp Phải Đăng Ký Khuyến Mại Tại Yên Bái?

*Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

  1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau :
  2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:
  3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau

Doanh nghiệp điền thông tin tương ứng mà doanh nghiệp đăng ký vào bảng tương ứng ở trên.

Lưu ý rằng mã ngành là mã ngành cấp 4 theo hệ thống ngành nghề kinh doanh ban hành theo Quyết định 20/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Khi đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc chịu sự quản lý của Luật chuyên ngành , doanh nghiệp phải trích dẫn quy định của pháp luật chuyên ngành. Đồng thời doanh nghiệp phải thực hiện xin giấy phép con với các ngành nghề có yêu cầu sau khi thành lập công ty để hoạt động kinh doanh hợp pháp.

*Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân; Thay đổi thông tin về người đại diện theo ủy quyền; Thay đổi thông tinvề người quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần kê khai đầy đủ các thông tin họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, hộ khẩu thường trú phải thống nhất với thông tin trên giấy chứng thực cá nhân (chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, …) vốn,…..

*Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế

Trong mẫu phụ lục này, có 1 bảng thông báo thay thông tin đăng ký thuế. Nguyên tắc khi điền thông tin trong bảng khai này là những nội dung nào mà doanh nghiệp thay đổi, bổ sung thêm thì mới điền, còn tất cả những nội dung không thay đổi thì để trống không điền trừ thông tin về kế toán và Phương pháp tính thuế GTGT. Ví dụ: Doanh nghiệp mở thêm 1 tài khoản ngân hàng, thì chỉ cần ghi thông tin tài khoản ở mục tài khoản ngân hàng trong bảng thông báo, các mục còn lại để trống không điền gì.

Lưu ý: Hiện nay Pháp luật quy định doanh nghiệp Bắt buộc phải có thông tin về kế toán và phải lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT cho doanh nghiệp. Vì thế, doanh nghiệp cần kiểm tra xem đã có 2 thông tin này hay chưa. Nếu chưa có cần bổ sung ngay dù thực hiện bất kỳ thay đổi đăng ký kinh doanh nào.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Luật Dân Việt

Luật Dân Việt với đội các chuyên viên pháp lý cao cấp đã và đang thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh cho nhiều tổ chức, cá nhân trên khắp toàn quốc. Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, điều làm chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào chính là sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng. Các khách hàng khi đến với Luật Dân Việt không chỉ được đảm bảo về chất lượng dịch vụ mà còn đảm bảo quyền lợi và chi phí phù hợp.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Dân Việt trọn gói như sau:

– Dựa trên thông tin khách hàng cung cấp để hướng dẫn khách hàng lựa chọn các nội dung cần thay đổi.

– Hướng dẫn soạn thảo hoặc trục tiếp Soạn thảo đầy đủ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có khách hàng

– Soạn thảo các giấy tờ khác có liên quan để thực hiện hoàn tất bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan hành chính Nhà nước

– Nhận kết quả đăng ký kinh doanh và trao đến tận tay khách hàng

– Tư vấn các vấn đề sau khi thay đổi, thực hiện các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp khách hàng có yêu cầu.

Ngoài dịch vụ liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh Hà Nội và HCM.

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan