Lập Sổ đăng ký thành viên công ty tnhh

Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

– Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

– Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

– Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại: trụ sở chính của công ty hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

Lưu ý:

– Trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp:

Thành viên chuyển nhượng phần vốn góp vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người được chuyển nhượng được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. Tức, dù đã chuyển nhượng phần vốn góp cho cá nhân khác mà công ty chưa cập nhật thông tin vào sổ đăng ký thành viên thì thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người được chuyển nhượng được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

– Trường hợp công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh rồi mà không lập sổ đăng kí thành viên thì công ty sẽ bị phạt hành chính từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Cho nên, công ty cần lưu ý lập sổ đăng ký thành viên theo đúng quy định nêu trên.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết cùng chuyên mục