Thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm là loại hình kinh doanh đặc biệt. Do đó, quy định về thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo hiểm có nhiều điểm khác so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Theo Điều 19 – Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về Thủ tục Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

  1. Doanh nghiệp bảo hiểm giải thể theo các trường hợp quy định tại Điều 82 Luật Kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

– Tự nguyện xin giải thể nếu có khả năng thanh toán các khoản nợ;

–  Khi hết thời hạn hoạt động quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động mà không có quyết định gia hạn;

– Bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại các điểm a, b, đ và e khoản 1 Điều 68 của Luật này;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  1. Cơ quan nhận hồ sơ và chấp nhận giải thể:  Bộ Tài chính (Việc giải thể doanh nghiệp bảo hiểm phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản)
  2. Hồ sơ đề nghị giải thể doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:

– Đơn xin giải thể, kết thúc hoạt động;

– Quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp tự nguyện xin giải thể nếu có khả năng thanh toán các khoản nợ (bản gốc);

– Bằng chứng chứng minh đã thực hiện hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm gồm:

+ Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật;

+ Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ nợ đối với các chủ hợp đồng bảo hiểm, bao gồm cả việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn theo hợp đồng bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo quy định (đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm);

+ Báo cáo thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước và các chủ nợ khác;

+ Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế (bản sao công chứng).

– Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm (bản gốc).

Theo đó, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài sẽ chính ra Quyết định giải thể doanh nghiệp bảo hiểm.

Xem thêm:

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan