Điều Kiện Thành Lập Công Ty Kiểm Toán

Điều Kiện Thành Lập Công Ty Kiểm Toán Là Gì? Thành lập Công ty Kiểm toán mất bao nhiêu thời gian? Tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để có câu trả lời chi tiết và đầy đủ nhé

Để đảm bảo công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp, tổ chức khác; phòng, chống tham nhũng,… pháp luật đòi hỏi phải có một đơn vị đứng ra làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bên cạnh các cơ quan chuyên trách của Nhà nước – Đây chính là các công ty Kiểm toán độc lập. Tuy nhiên kiểm toán là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên để có thể thành lập kinh doanh hợp pháp ngành nghề này, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện thành lập công ty kiểm toán như sau:

Cơ sở pháp lý:

– Luật doanh nghiệp 2014

– Luật kiểm toán độc lập 2011

– Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập

– Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam: Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định và đã được Bộ Tài chính Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Theo quy định Tại điều 3 Thông tư 203/2012/TT-BTC, Đối tượng được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (TNHH), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có đủ các điều kiện.

Như vậy, để thành lập công ty công ty kiểm toán , doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện:

Công ty hoạt động theo loại hình: doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có đủ các điều kiện hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp

– Có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

– Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Thủ tục thành lập công ty kiểm toán theo quy định

Thứ nhất: Về ngành nghề kinh doanh

Để hoạt động ngành nghề kiểm toán, doanh nghiệp cần phải đăng ký hoạt động ngành nghề như sau:

6920 – Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng ký thêm các mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 khác trong Bảng hệ thống mã ngành nghề kinh doanh Việt Nam ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ_Ttg.

Thứ hai: Hồ sơ thành lập công ty công ty kiểm toán

Hồ sơ thành lập công ty là điều kiện tiên quyết để thực hiện việc thành lập công ty, dù là loại hình công ty nào. Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH

– Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của các thành viên trong công ty; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

– Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư  cấp tỉnh, thành phố nơi công ty đặt địa chỉ trụ sở chính

Thời gian làm việc : 04 -06 ngày

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh dịch vụ kiểm toán được cấp cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên , công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có đủ các điều kiện sau:

* Doanh nghiệp tư nhân:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.

*Công ty Hợp danh

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;

*Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật

– Có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;

– Vốn pháp định tối thiểu là 5 tỉ đồng Việt Nam

– Tỷ lệ vốn góp của tổ chức là tối đa 35%. Trường hợp nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số tỷ lệ góp vốn tối đa 35%

*Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam:

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

– Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

– Vốn tối thiểu để hoạt động: 500.000 đô la Mỹ

*Lưu ý: Pháp luật chuyên ngành kiểm toán có quy định cụ thể về tiêu chuẩn của kiểm toán viên và việc đăng ký hành nghề kiểm toán viên cụ thể tại Điều 14 và Điều 15 Luật kiểm toán độc lập 2011.

Xem thêm: Thành lập Công ty TNHH

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Các doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện trên, sẽ chuẩn bị hồ sơ để xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ kiểm toán. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục I).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

– Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục III).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề.

– Bản sao Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) đối với công ty TNHH, công ty hợp danh.

– Bản sao Điều lệ công ty.

– Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh (theo mẫu quy định tại phụ lục IV)

– Văn bản xác nhận về vốn đối với công ty TNHH

Cơ quan tiếp nhận và xử lý : Bộ Tài chính

Thời gian xử lý: Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán; trường hợp từ chối, Bộ Tài chính sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Luật Dân Việt là hãng luật chuyên cung cấp các gói dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp và nhanh chóng. Khách hàng có nhu cầu thành lập công ty kiểm toán hoặc có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời và tận tình nhất

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan