Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Với những ưu điểm trong huy động vốn, số lượng thành viên, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Khi thành lập công ty cổ phần cần lưu ý mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần.

Kinh tế đất nước ngày càng phát triển. cùng với đó là quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công cuộc đổi mới đất nước cũng được đẩy mạnh không ngừng. Chính nhờ sự phát triển, thay đổi trên của đất nước mà các loại hình công ty, doanh nghiệp cũng ngày trở nên đa dạng hơn.

Một số loại hình công ty, doanh nghiệp phổ biên, được lựa chọn nhiều để thành lập tại nước ta hiện nay như là: doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, v.v …

Qua bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn công ty cổ phần là gì? Bên cạnh đó cũng sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản có liên quan đến thủ tục để thành lập công ty cổ phần, mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất để bạn tham khảo thêm và hướng dẫn bạn soạn một quyết định thành lập công ty cổ phần cụ thể.

Thành lập công ty cổ phần là gì?

– Để biết được những thủ tục thành lập công ty cổ phần, trước tiên ta cần hiểu được công ty cổ phần được định nghĩa như thế nào?

Từ những quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề này, ta có thể hiểu công ty cổ phần là một trong những dạng tổ chức có tư cách pháp nhân và có trách nhiệm bị giới hạn trong phạm vi nhất định.

– Một số đặc điểm cơ bản, đặc trưng của công ty cổ phần có thể dùng để phân biệt với các loại hình doanh nghiệp khác đó là:

+ Công ty cổ phần thì được thành lập, hoạt động và phát triển một cách độc lập với chủ thể sở hữu của chính nó.

+ Công ty cổ phần sẽ chia vốn điều lệ của mình ra thành các phần nhỏ có giá trị ngang bằng nhau và gọi đó là cổ phần

+ Những người sở hữu cổ phần thì được gọi là cổ đông

Cổ đông sẽ chỉ phải chịu các nghĩa vụ liên quan đến tài sản và có trách nhiệm đối với những khoản nợ của công ty, doanh nghiệp trong giới hạn số vốn mà mình đã góp vào cho công ty, doanh nghiệp đó.

Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp 2014 thì cổ đông của công ty cổ phần có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình một cách tự do.

– Bên cạnh đó, công ty cổ phần cũng có những đặc điểm chung như các loại hình doanh nghiệp khác, như là:

+ Công ty cổ phần được xem như một tổ chức kinh tế

+ Công ty cổ phần cũng có tên gọi riêng, có trụ sở giao dịch cố định và có khối tài sản nhất định

+ Công ty cổ phần được thành lập hợp pháp khi đã đăng ký kinh doanh theo đúng quy trình cũng như quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp.

Với mục đích hoạt động là thực hiện quá trình kinh doanh nhằm sinh lợi nhuận.

– Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành về thủ tục thành lập công ty cổ phần thì bao gồm những quy định như sau:

+ Đầu tiên là bạn cần nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Bạn có thể nộp hồ sơ doanh nghiệp qua một trong hai cách sau:

Cách 1: Bạn có thể đến nộp trực tiếp tại Bộ phận văn phòng một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh (thành phố) nơi công ty đăng ký đặt trụ sở chính.

Cách 2: Bạn cũng có thể nộp hồ sơ online qua hệ thống mạng điện tử tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Theo địa chỉ trang web sau đây: http://dangkykinhdoanh.gov.vn

+ Tiếp đó, bạn cần phải nộp các khoản phí, lệ phí (nếu có quy định) và nhớ nhận lại biên lai xác nhận đã hoàn tất thủ tục giải quyết hồ sơ.

– Hồ sơ đăng ký để thành lập công ty cổ phần thì bao gồm những loại giấy tờ sau đây:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp

+ Bản điều lệ của công ty

+ Danh sách liệt kê những cổ đông đồng sáng lập và nhà đầu tư là cổ đông nước ngoài

+ Bản sao các loại giấy tờ sau:

Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của từng cá nhân là cổ đông sáng lập và từng cá nhân là cổ đông – nhà đầu tư nước ngoài;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay  Quyết định thành lập, hoặc một số tài liệu liên quan khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;

Bên cạnh đó cũng cần đến bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức là cổ đông – nhà đầu tư nước ngoài và từng các nhân là cổ đông sáng lập.

Trường hợp cổ đông là tổ chức thuộc nước ngoài thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao)  hoặc các tài liệu liêu liên quan khác phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo đúng quy định;

Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao đối với nhà đầu tư là người nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư hiện hành.

– Thời hạn giải quyết cho việc đăng ký thành lập công ty cổ phần là trong khoảng thời gian 3 ngày làm việc, tính từ thời điểm Phòng đăng ký doanh nghiệp đã giải quyết và hoàn thành việc đăng ký

Sau đó Phòng đăng ký kinh doanh sẽ chuyển hồ sơ đăng ký thành lập của công ty cổ phần tới cho Bộ phận văn phòng một cửa để trả kết quả cho công ty, doanh nghiệp đó.

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất

Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần dưới đây:

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:………. /QĐ-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng…   năm

 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số….. ngày…/…./……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn thành lập công ty cổ phần …………………với các nội dung sau:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Điều lệ Công ty

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 4. Thời gian thực hiện……………………………………………………………….

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Lưu VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn soạn mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Để soạn được một quyết định thành lập công ty cổ phần cụ thể thì bạn có thể tải mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần ở trên và điền đầy đủ thông tin theo các mục đã gợi ý.

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan