Mẫu Quyết Định Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật 2021

Trong phạm vi nội dung bài viết dưới đây, cùng chúng tôi đi tìm hiểu các quy định cụ thể về quyết định thay đổi người đại diện pháp luật và hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định này

Người đại diện theo pháp luật là người nhân danh vì lợi ích của người khác hoặc tổ chức khác tiến hành xác lập thực hiện giao dịch trong phạm vi đại diện. Doanh nghiệp khi đã lựa chọn được người đại diện nếu có nhu cầu có thể ra quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Trong phạm vi nội dung bài viết dưới đây, cùng chúng tôi đi tìm hiểu các quy định cụ thể về quyết định thay đổi người đại diện pháp luật và hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định này.

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật là gì?

Theo quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp có quy định:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được hiểu là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp để thực hiện các quyền, nghĩa vụ được phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp; là người đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là bị đơn, nguyên đơn, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án, Trọng tài và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Tùy vào từng loại hình của doanh nghiệp để xác định được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật được lập thành văn bản thể hiện sự đồng thuận của các thành viên trong công ty về việc thay đổi người đại diện và ghi nhận rõ nội dung thay đổi, chức danh người đại diện; các cá nhân, đơn vị tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định đó.

Ai có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty sẽ tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau. Cụ thể như sau:

1. Đối với loại hình công ty TNHH 1 thành viên

Theo quy định tại điều 75 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì chủ sỏ hữu công ty TNHH một thành viên có thẩm quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm người đang quản lý công ty; quản trị nội bộ công ty.

Do vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty loại hình này sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

2. Đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

Người đại diện theo pháp luật của loại hình này có thể đảm nhiệm các chức danh: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng thành viên và các chức danh quản lý khác theo điều lệ của công ty.

Theo khoản 2, điều 60 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về việc tiến hành bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc cần phải được Hội đồng thành viên của công ty chấp nhận thông qua.

Như vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 02 thành viên trở lên thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên công ty.

3. Đối với loại hình công ty cổ phần

Theo khoản 2, điều 149 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Hội đồng quản trị có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác do Điều lệ công ty quy định. Như vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần thuộc về Hội đồng quản trị của công ty.

Tuy nhiên, trong trường hợp có sự thay đổi cả chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dẫn đến sự thay đổi điều lệ công ty, theo điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi chức danh sẽ do Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền ký quyết định.

Khi doanh nghiệp muốn thực hiện thay đổi giám đốc công ty hay còn gọi là người đại diện theo pháp luật cần làm thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký đặt trụ sở chính.

Xem thêm:

Dịch Vụ Luật Sư Doanh Nghiệp Toàn Quốc

Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng Đại Diện

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Chúng tôi xin đưa ra mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với loại hình công ty TNHH Quý độc giả có thể tham khảo:

Công ty TNHH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/QĐ                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

 THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số … ngày … tháng … năm …,

Căn cứ Điều lệ công ty Trách nhiệm hữu hạn ….

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày … tháng … năm và Nghị quyết Hội đồng thành viên số … ngày … tháng … năm,

Căn cứ quyết định số … của Hội đồng thành viên về ………,

Quyết định:

Điều 01. Ông/Bà … thôi giữ chức vụ … và người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH từ ngày … tháng … năm …

Điều 02. Ông/Bà … được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH … từ ngày … tháng … năm …

Điều 03. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 04. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xin trân trọng thông báo tới Quý thành viên công ty, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và đối tác của Công ty.

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Như trên                                                                      CHỦ TỊCH

– Lưu: VT       (ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn soạn thảo quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật cần được đảm cả yếu tố về mặt hình thức và nội dung, chúng tôi xin hướng dẫn soạn thảo quyết định như sau:

+ Phần mở đầu của quyết định: Cần đảm bảo đủ các nội dung: Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày, tháng năm viết quyết định, tên quyết định, các quy định làm căn cứ, nơi gửi quyết định theo đúng hình thức của văn bản hành chính.

+ Phần nội dung của quyết định: cần ghi rõ các nội dung theo điều khoản về thông tin theo chức vụ của người đang giữ vị trí người đại diện theo pháp luật và điều khoản về thông tin của cá nhân người được thay đổi giữ vị trí này. Ghi rõ các cá nhân, đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định.

+ Phần kết của quyết định: Người có thẩm quyền ký quyết định có trách nhiệm xác nhận, ký tên, đóng dấu.

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan