Tư Vấn Biên Bản Thỏa Thuận Góp Vốn Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần là văn bản ghi nhận các nội dung về số vốn mà các cổ đông bỏ ra để hợp tác kinh doanh với nhau khi thành lập công ty cổ phần. Biên bản này thường được các cổ đông sáng lập thống nhất và ký kết trước khi cùng nhau mở công ty.

Việc thỏa thuận góp vốn khi thành lập công ty rất quan trọng vì có liên quan đến các vấn đề như trách nhiệm của các cổ đông hoặc để giải quyết tranh chấp liên quan đến vốn góp. Trên thực tế, không ít những trường hợp thỏa thuận góp vốn nhưng không lập văn bản hoặc thỏa thuận thiếu chặt chẽ gây ra những hậu quả lớn khi đi vào thực hiện. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, Quý khách hãy tham khảo bài viết sau của Luật Dân Việt.

Nội dung biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần

Trong biên bản thỏa thuận góp vốn khi thành lập công ty cổ phần phải đảm bảo được các nội dung sau:

– Thông tin ngày, tháng, năm, địa chỉ để lập biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty;

Thông tin cụ thể của các cổ đông như: Họ tên; ngày sinh; quốc tịch; số CMND; hộ khẩu thường trú;

– Các thỏa thuận về việc góp vốn kinh doanh;

+ Loại tài sản sử dụng để góp vốn: Tiền mặt, tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, …

+ Giá trị phần vốn góp và Thời gian cam kết góp đủ vốn của các cổ đông;

+ Phương thức góp vốn: góp bằng tiền mặt, hình thức chuyển khoản, kí séc…

+ Thời gian cam kết góp đủ vốn của các cổ đông.

– Biên bản thỏa thuận về các chức danh trong công ty như ai là Giám đốc/Tổng giám đốc/Người phụ trách từng bộ phận; …

Mẫu Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần như thế nào?

Để khách hàng tham khảo, chúng tôi sẽ giới thiệu qua về mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hành Phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày………….tháng…………năm…………, hồi …………. tại địa chỉ………….  Chúng tôi gồm:

Họ và Tên: Nguyễn Văn Trang

Ngày, tháng, năm sinh: 17/08/1984

Hộ khẩu thường trú: Thôn A, Xã B, Huyện C, Tỉnh D

Chổ ở hiện tại: Thôn A, Xã B, Huyện C, Tỉnh D

CMND số: 162499785 do công an tỉnh A cấp ngày 1/1/2001

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 300.000 Cổ Phần

Họ và Tên: Nguyễn Văn Phú

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………………………………………………….

Họ và Tên: Nguyễn Văn Phong

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………………………………………………….

Họ và Tên: Nguyễn Thị Phòng

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………………………………………………….

Là các cá nhân/và pháp nhân ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

 1. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ……………………………………………………………………………………..
 2. Ông Lê Văn Trang góp bằng tiền mặt ………….đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm………….tổng vốn điều lệ.
 3. Ông Nguyễn Văn Bgóp bằng tiền mặt……đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.
 4. Ông Nguyễn Văn Cgóp bằng tiền mặt……đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm………….tổng vốn điều lệ.
 5. Bà Nguyễn Thị Dgóp bằng tiền mặt………đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.
 6. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:
 7. Ông Nguyễn Van Trang góp bằng tiền mặt ………….đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm………….tổng vốn điều lệ.
 8. Ông Nguyễn Văn Phú góp bằng tiền mặt……đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.
 9. Ông Nguyễn Văn Phòng góp bằng tiền mặt……đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm………….tổng vốn điều lệ.
 10. Bà Nguyễn Văn Phong góp bằng tiền mặt………đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.

III.  SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp của Ông Nguyễn Văn Trang

Số 01/GCN cấp ngày ………/………./………

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn Phú

Số 02/GCN cấp ngày ………/………./………

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn Phong

Số 03/GCN cấp ngày ………/………./………

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Bà Nguyễn Văn Phòng

Số 04/GCN cấp ngày ………/………./………

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………………

 1. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Nguyễn Văn Phong giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty …………..

 1. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Nguyễn Văn Phòng  là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc 24h cùng ngày.

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

NGUYỄN VĂN TRANG NGUYỄN VĂN PHÚ
NGUYỄN VĂN PHONG NGUYỄN VĂN PHÒNG

Có bắt buộc phải lập biên bản thỏa thuận góp vốn công ty cổ phần không?

Khi thành lập công ty cổ phần, điều lệ công ty là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có. Trong điều lệ đã ghi nhận nội dung về việc góp vốn thành lập công ty. Do đó việc lập biên bản thỏa thuận không nhất thiết phải lập riêng và cũng không cần có trong thành phần hồ sơ đăng ký thành lập. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, chúng tôi vẫn khuyên khách hàng nên lập biên bản thỏa thuận này và lưu trữ tại trụ sở chính của công ty.

Lý do phải lập biên bản thoải thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần bởi vì:

– Điều lệ được lập ra chỉ quy định về các vấn đề chung của doanh nghiệp như thông tin công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, cơ cấu tổ chức, cách thức giải quyết khi có tranh chấp nội bộ …còn trong biên bản thỏa thuận ghi chi tiết cụ thể hơn về các vấn đề như:

+ Tài sản góp vốn của cổ đông: tiền mặt hoặc tài sản…

+ Phương thức góp và thời gian góp đủ vốn cho công ty;…

– Bản chất của biên bản này là để xác nhận về việc các cổ đông đã thống nhất với nhau về các nội dung trước khi ký vào biên bản thỏa thuận. Nếu không có biên bản thỏa thuận thì có thể dẫn đến sự không thống nhất về tiến độ góp vốn thực tế hoặc về xác nhận chức danh trong công ty, làm ảnh hưởng đến việc xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên.

– Thỏa thuận này có ý nghĩa ngay cả khi công ty không được thành lập

Giả sử các bên đã thỏa thuận góp vốn, đã chuyển tài sản sang cho người đại diện đứng ra làm thủ tục nhưng vì 1 lý do nào đó, công ty không được thành lập thì Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần là căn cứ pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xem thêm:

Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty

Điều Kiện Thành Lập Công Ty Môi Giới Bất Động Sản

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần Luật Dân Việt – bước đầu giúp doanh nghiệp thành công

Hiểu rõ về loại hình công ty cổ phần và quy trình, thủ tục thành lập sẽ giúp khách hàng đưa ra lựa chọn đúng đắn và hướng phát triển trước khi thành lập công ty.

Để hỗ trợ cho khách hàng, Luật Dân Việt không chỉ tư vấn về thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần mà còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty, khách hàng khi cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi theo Holine  để được tư vấn các vần đề về thành lập công ty cổ phần như:

– Xác định vốn điều lệ công ty cổ phần;

– Cách góp vốn vào công ty cổ phần;

– Trách nhiệm khi vi phạm thỏa thuận góp vốn vào công ty cổ phần;

– Chuẩn bị giấy tờ khi thành lập công ty cổ phần;

– Thủ tục thành lập công ty cổ phần;

– Quy trình giải quyết hồ sơ thành lập CTCP tại cơ quan nhà nước;

– Hướng dẫn cụ thể nếu khách hàng muốn tự mình nộp hồ sơ;

– Báo giá sử dụng dịch vụ thành lập CTCP trọn gói;

– Các vấn đề khác: giải thể, phá sản công ty cổ phần; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện…

Với sự hỗ trợ của các luật sư có kinh nghiệm về doanh nghiệp, khách hàng sẽ được hỗ trợ tối đa để thành lập công ty một cách nhanh chóng nhất. Đi kèm với dịch vụ nhanh chóng, chất lượng dịch vụ được đảm bảo bởi đội ngũ chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực pháp lý về doanh nghiệp. Không những vậy, với mong muốn đem lại những lợi ích cao nhất cho Khách hàng, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ trọn gói với mức phí dịch vụ hợp lý. Sau khi sử dụng dịch vụ, Quý vị nhận được nhiều ưu đãi từ dịch vụ tư vấn, ưu đãi giảm giá nếu sử dụng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Do đó, rất nhiều doanh nghiệp liên hệ với Luật Dân Việt để được hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và trở thành những khách hàng thân thiết khi cần hỗ trợ các vấn đề pháp luật.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan