Mẫu Biên Bản Họp Chuyển Nhượng Cổ Phần

Mẫu Biên Bản Họp Chuyển Nhượng Cổ Phần mới nhất sẽ được chúng tôi cung cấp theo nội dung được thể hiện trong bài viết sau đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ……………..

Số:       /2020/BB-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————-

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ

 

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 ngõ 71/11A phố Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 19919910999

2. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 9h00, ngày       tháng       năm 2020

Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty

3. Thành phần tham dự họp:

STT Tên thành viên Chức danh Số phiếu biểu quyết Số cổ phần sở hữu 
1 NGUYỄN TRỌNG X Cổ đông sáng lập  100.000 100.000
2 ĐẶNG THỊ Y
Cổ đông sáng lậpChủ tịch HĐQT 80.000 80.000
3 NGÔ THỊ HỒNG Z
Cổ đông sáng lập  20.000 20.000
4 NGÔ THỊ K
Cổ đông công ty được mời dự họp 0 0

Các cổ đông có mặt đầy đủ với số phiếu biểu quyết là 200.000 phiếu, tương ứng sở hữu 200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Chủ tọa và thư ký:

Chủ toạ: – Bà  ĐẶNG THỊ X – Chủ tịch HĐQT

  – Thư ký: Bà NGÔ THỊ HỒNG Y

5. Chương trình và nội dung cuộc họp:

– Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty.

– Sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi Giấy CN ĐKDN

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NHƯ SAU:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Cổ đông chuyển nhượng: 

ÔngNGUYỄN TRỌNG A

Sinh ngày: 21/06/1977         Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012021455 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 14/04/2012

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Công ty Bắc Hà, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 70 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

– Số cổ phần chuyển nhượng: 100.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000.000,VNĐ, tương ứng với 50% vốn Điều lệ của công ty cho bà Đặng Thị Phượng, bà Ngô Thị Hồng Hạnh và bà Ngô Thị Tuyết, cụ thể:

– Chuyển nhượng: 20.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 10% vốn Điều lệ của công ty cho bà Đặng Thị Y là cổ đông sáng lập của công ty

– Chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ của công ty cho bà Ngô Thị Hồng Z là cổ đông sáng lập của công ty

– Chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ của công ty cho bà Ngô Thị K là cổ đông nhận chuyển nhượng

– Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 0

**   Cổ đông nhận chuyển nhượng:  

ĐẶNG THỊ C

Sinh ngày: 12/11/1988             Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001181015357 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/09/2016

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xí nghiệp Bắc Hà, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Xóm Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

– Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 20.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 10% vốn Điều lệ của công ty từ ông Nguyễn Trọng X là cổ đông của công ty.

– Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 100.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000.000,VNĐ, tương ứng với 50% vốn Điều lệ của công ty

NGÔ THỊ HỒNG X

Sinh ngày: 29/07/1989           Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số C0544675do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 12/06/2015

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 45, ngõ 116 đường Ngọc Thụy,  Phường Ngọc Thuỵ , Quận Long Biên , Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 18, ngõ 116 đường Ngọc Thụy,  Phường Ngọc Thuỵ , Quận Long Biên , Thành phố Hà Nội

Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ từ ông Nguyễn Trọng X là cổ đông của công ty.

Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 60.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 30% vốn Điều lệ công ty

Bà: NGÔ THỊ Z

Sinh ngày: 23/12/1988            Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 027186000875 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/11/2017

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 99 Ngách 17/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 7 Ngách 158/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 400.000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ từ ông Nguyễn Trọng X là cổ đông của công ty.

Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 400.000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ công ty

Thời điểm chuyển nhượng: ……/ ……… / 2020

Vốn điều lệ không thay đổi: 2.000.000.000,VNĐ ( Hai tỉ đồng)

Cơ cấu vốn góp mới của các cổ đông công ty như sau:

Stt Họ và tên Số cổ phần đã mua Số cổ phần  chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng Tổng số cổ phần Giá trị vốn góp(VNĐ) Tỷ lệ %
1 NGUYỄN TRỌNG X
100.000 – 100.000 0 0 0
2 ĐẶNG THỊ C 80.000 + 20.000 100.000 1.000.000.000 50
3 NGÔ THỊ HỒNG Z 20.000 + 40.000 60.000 600.000.000 30
4 NGÔ THỊ K
0 + 40.000 40.000 400.000.000 20

Biểu quyết:

– Tổng số phiếu phát ra : 200.000  phiếu          – Số phiếu tán thành: 200.000 phiếu

– Tổng số phiếu thu về : 200.000  phiếu           – Số phiếu không tán thành : 0

– Tổng số phiếu hợp lệ : 200.000  phiếu           – Tổng số phiếu không hợp lệ : 0     

                                                                          – Số phiếu không ý kiến : 0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký kinh doanh. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là:

Điều 6: Cổ đông sáng lập Công ty 

Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua

Biểu quyết:

– Tổng số phiếu phát ra : 200.000  phiếu          – Số phiếu tán thành: 200.000 phiếu

– Tổng số phiếu thu về : 200.000  phiếu           – Số phiếu không tán thành : 0

– Tổng số phiếu hợp lệ : 200.000  phiếu           – Tổng số phiếu không hợp lệ : 0     

                                                                          – Số phiếu không ý kiến : 0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

A.Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

1. Đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần

B.Sửa đổi điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Công ty đã sửa đổi điều lệ phù hợp với thay đổi ĐKDN

VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Các cổ đông nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được nêu ở mục  (I)  của biên bản này.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h45, cùng ngày

CHỦ TỌA THƯ KÝ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan