Mẫu Hồ Sơ Chuyển Nhượng Cổ Phần Mới Nhất

Khi cần cung cấp mẫu hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, khách hàng vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết nhất.

Để khách hàng tham khảo, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết về hồ sơ chuyển nhượng cổ phần như sau:

Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần gồm những gì?

– Biên bản họp của công ty về việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty;

– Quyết định của công ty về việc chuyển nhượng cổ phần trên cơ sở nội dung trong biên bản hợp;

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của các cố động;

– Biên bản thanh lý và hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần;

– Danh sách cổ đông mới sau khi hoàn tất chuyển nhượng

Lưu ý: Theo quy định tại nghị định 108/2018/NĐ-CP thì “Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua” do đó không cần đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần.

Mẫu quyết định công ty về chuyển nhượng cổ phần trong hồ sơ chuyển nhượng cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số:       /2020/QĐ-CT Hà Nội, ngày          tháng         năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v:  thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty

—————–

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp ban hành ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp

– Căn cứ Điều lệ Công ty;

– Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số        /2020/BB-CT ngày       /        /2020

– Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

**   Cổ đông chuyển nhượng: 

Ông       :  NGUYỄN TRỌNG NINH

Sinh ngày: 21/06/1979         Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012023246 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 14/04/2012

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Công ty Bắc Hà, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 70 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số cổ phần chuyển nhượng: 100.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000.000,VNĐ, tương ứng với 50% vốn Điều lệ của công ty cho bà Đặng Thị Phượng, bà Ngô Thị Hồng Hạnh và bà Ngô Thị Tuyết, cụ thể:

Chuyển nhượng: 20.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 10% vốn Điều lệ của công ty cho bà Đặng Thị Phượng là cổ đông sáng lập của công ty

Chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ của công ty cho bà Ngô Thị Hồng Hạnh là cổ đông sáng lập của công ty

Chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ của công ty cho bà Ngô Thị Tuyết là cổ đông nhận chuyển nhượng

Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 0

**   Cổ đông nhận chuyển nhượng:  

       :  ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

Sinh ngày: 12/11/1981             Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001181015214 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/09/2016

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xí nghiệp Bắc Hà, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Xóm Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 20.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 10% vốn Điều lệ của công ty từ ông Nguyễn Trọng Ninh là cổ đông của công ty.

Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 100.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000.000,VNĐ, tương ứng với 50% vốn Điều lệ của công ty

       :  NGÔ THỊ HỒNG HẠNH

Sinh ngày: 29/07/1987            Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số C0544621 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 12/06/2015

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 18, ngõ 116 đường Ngọc Thụy,  Phường Ngọc Thuỵ , Quận Long Biên , Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 18, ngõ 116 đường Ngọc Thụy,  Phường Ngọc Thuỵ , Quận Long Biên , Thành phố Hà Nội

Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ từ ông Nguyễn Trọng Ninh là cổ đông của công ty.

Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 60.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 30% vốn Điều lệ công ty

       :  NGÔ THỊ TUYẾT

Sinh ngày: 23/12/1986            Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 027186000619 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/11/2017

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7 Ngách 158/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 7 Ngách 158/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 400.000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ từ ông Nguyễn Trọng Ninh là cổ đông của công ty.

Tổng số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 400.000.000,VNĐ, tương ứng với 20% vốn Điều lệ công ty

Thời điểm chuyển nhượng: ……/ ……… / 2020

Vốn điều lệ không thay đổi: 2.000.000.000,VNĐ ( Hai tỉ đồng)

Cơ cấu vốn góp mới của các cổ đông công ty như sau:

Stt Họ và tên Số cổ phần đã mua Số cổ phần  chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng Tổng số cổ phần Giá trị vốn góp

(VNĐ)

Tỷ lệ %
1 NGUYỄN TRỌNG NINH 100.000 – 100.000 0 0 0
2 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG 80.000 + 20.000 100.000 1.000.000.000 50
3 NGÔ THỊ HỒNG HẠNH 20.000 + 40.000 60.000 600.000.000 30
4 NGÔ THỊ TUYẾT 0 + 40.000 40.000 400.000.000 20

 

Điều 2:  Sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký kinh doanh. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là:

Điều 6 : Cổ đông sáng lập

Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám

đốc Công ty và các bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết

định này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

– Các cổ đông;

– Như điều 3;

– Lưu./.      

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong hồ sơ chuyển nhượng cổ phần

Download (DOC, 59KB)

Mẫu biên bản hoàn tất chuyển nhượng trong hồ sơ chuyển nhược cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ……. …

……………..

Số:       /2020/BBTL – CT

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————-

 

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

ABC

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014

– Căn cứ Điều lệ Công ty;

– Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số: /2020/HĐCN- CT ký ngày    /   /2020

Hôm nay, ngày      tháng        năm 2020, tại trụ sở Công ty ở địa chỉ: Số 19 ngõ 71/11A phố Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (BÊN A)

Ông       :  NGUYỄN TRỌNG NINH

Sinh ngày: 21/06/1979         Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012023246 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 14/04/2012

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Công ty Bắc Hà, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 70 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (BÊN B):

       :  NGÔ THỊ TUYẾT

Sinh ngày: 23/12/1986            Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 027186000619 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/11/2017

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7 Ngách 158/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 7 Ngách 158/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Hai bên đồng ý thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng Số:      /2020/HĐCN-CT như sau:

Theo bản thanh lý Hợp đồng này Bên B đã thanh toán cho Bên A toàn bộ số tiền nhận chuyển nhượng cổ phần là: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ (Bốn trăm triệu đồng)

Theo Bản thanh lý Hợp đồng này thì mọi quyền và nghĩa vụ của Bên A và Bên B trong Hợp đồng chuyển nhượng Số:      /2020/HĐCN-CT đã được hoàn thành.

Bản Thanh lý Hợp đồng được làm thành ba bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản , một bản gửi lưu giữ tại Công ty.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)
   
   
 

 

NGUYỄN TRỌNG NINH

 

 

NGÔ THỊ TUYẾT

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

Đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng

NGÔ THỊ HỒNG HẠNH

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan